KVKK AYDINLATMA METNI

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

CBF Tekstil ve Dış Ticaret AŞ olarak,  kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz.

Şirketimize yapmış olduğunuz ziyaretiniz kapsamında, şahsınıza ait kimlik bilgileriniz, otomatik sistemler vasıtasıyla kaydedilen giriş çıkış bilgileriniz, güvenliği sağlanması amacıyla Şirketimiz binasında güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti çerçevesinde görüntü kayıtlarınız, internete erişiminiz sağlanması halinde log kayıtlarınız ve ziyaretinizin içeriğine göre diğer kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket  tarafından işlenecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK’ya, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun şekilde olmak üzere, ziyaretçilerin ve diğer kişiler ile genel işyeri güvenliğinin sağlanması ile iç ve dış müşterilerimize sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla işlenmektedir. Şahsınıza ait kişisel verileriniz, burada belirtilen kanuni sebeplerle, dijital veya fiziki olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan güvenlik  ve bilişim sistemleri kullanılarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz CBF tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir kurum olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık

Aydınlatma metni CBF Tekstil ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. CBF Tekstil ve Dış Ticaret A.Ş. Aydınlatma Metninde gerekli olması halinde her zaman değişiklikler yapabilir. Yapılacak değişiklikler Aydınlatma Metninin https://cbfturk.com/tr/aydinlatma-metni/ adresinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.       
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.         
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.          
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK’nın 10 maddesi verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü yüklemekte ve ilgili kişilerin aydınlatılmasına yönelik olarak veri sorumlularını yükümlü kılmaktadır. İlgili madde kapsamında ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz CBF Tekstil ‘ilgili kişileri’:

 1. veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
 3. işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
 5. ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Söz konusu bilgilendirme, işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup CBF, kişisel verilerini işlediği kişileri KVKK’nın 10. maddesi hükmü uyarınca bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3. maddesinin 1. Fıkrası  (ı) bendi uyarınca , veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup KVKK kapsamında Şirket ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

CBF Tekstil ve Dış Ticaret AŞ

Atatürk Mah. İkitelli Cad. No:166A Küçükçekmece /İstanbul

[email protected]

+90 (212) 637 71 47

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte olup kanunen gerekli durumlarda ise onayınıza/rızanıza başvurulmaktadır.

Yine, ilgili kişi verileri, mevzuattan ve/veya sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği” başlığı altında belirtilen kişilere aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilere İlişkin İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

CBF Tekstil, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Nasıl Koruyoruz?

CBF Tekstil tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirketimiz tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup;şirket faaliyetlerinde  kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların bu yönde eğitim alması ve şirket  içinde yürürlüğe konan diğer düzenlemelere riayet edilmesi Şirket tarafından sağlanmaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kanun’un 12. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK 11. madde kapsamında ilgili kişi yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanmak istediği takdirde, CBF ‘ye veri sorumlusu sıfatıyla başvurabilecektir. Bu başvuru, Şirkete yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;

 • Şirketin merkez ofis adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurmalı) gelerek,
 • Şirketin merkez ofis adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
 • Şirketin kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya,
 • Web sitemizin aşağıda bulunan kısmını elektronik olarak doldurarak gönderiniz.

CBF’ye  yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınızla ilgili olarak, KVKK madde 13’ün 2. fıkrası uyarınca, Şirkete  ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. [Başvuru Formu]

İçerik Tablosu​